top of page

Voorwaarden

Versie 25 September 2023

 

Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") leggen de afspraken vast tussen Optiflux NV (zie contactgegevens onderaan) en de Klant met betrekking tot de verkoop van Producten en het gebruik van de Applicaties. Deze Voorwaarden omvatten de volgende documenten:

 1. Algemene Voorwaarden en Orderbevestiging;

 2. Presentatie van de Producten en de Applicaties; 

 3. Gebruiksvoorwaarden Applicaties;

 4. Privacybeleid.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 

De Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Klant en diens gebruikers met betrekking tot de producten en applicaties van Optiflux (de “Producten” en de “Applicaties”). De Voorwaarden zijn als enige van toepassing en hebben voorrang boven alle andere voorwaarden (ook die van de Klant). Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met het schriftelijk akkoord van Optiflux (o.a. in de Orderbevestiging). In dat geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de Voorwaarden door diens gebruikers. 

 

 

Artikel 2 - Producten – DCA bewaring 

 

De informatie over de Producten (met inbegrip van bijhorende diensten, zoals de Applicaties) is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Plannen en andere informatie met betrekking tot de Producten en Applicaties blijven de eigendom van Optiflux, dat alle rechten (vb. intellectuele eigendomsrechten) erop behoudt. De Klant mag deze plannen en informatie niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Producten of de Applicaties. 

 

Indien de Klant opteert voor DCA bewaring (“Dynamic Controlled Atmopshere”), geldt het volgende. De DCA bewaring vindt plaats bij zeer lage zuurstofwaarden, en vereist derhalve zeer hermetische koelcellen met een maximale lekkage van 0.10 cm2 per 100 m3bruto cel volume. Hermetische koelcellen zijn nodig bij elk DCA systeem. De productvariatie in een DCA-cel wordt geacht zo minimaal mogelijk te zijn, hetgeen meer algemeen geldt voor elk (d)ca systeem. De vuistregel is maximaal 4 partijen in een koelcel, waarvan elke partij minimaal 25% van het totale tonnage moet uitmaken. De partijen moeten wat betreft oogsttijdstip en rijpheid vergelijkbaar zijn. Een partij wordt gedefinieerd als een eenheid product van één ras/mutant, van één productieperceel, van bomen van een gelijkwaardig productiejaar, binnen een periode van maximaal 1 week geplukt. Het is uit den boze om verschillende rassen in één koelcel te bewaren. Veel zeer kleine partijen geven een te groot risico op verschillen in de fermentatiegrens en dus op ongewenste alcoholvorming in één van de partijen. Bij DCA bewaring zijn een aantal zaken niet meer mogelijk, bijvoorbeeld het gebruik van kalk voor extra scrubactiviteit en een cel gedeeltelijk leegrijden om vervolgens DCA verder te zetten.

 

De Klant blijft altijd verantwoordelijk voor de ingestelde bewaarcondities en het bewaarresultaat. De Klant dient de kalibratiegassen in de gaten te houden en tijdig nieuwe flessen te bestellen bij Optiflux. De Klant dient ook de algemene veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, waarbij wordt benadrukt dat lage 

zuurstofwaarden dodelijk zijn voor mens en dier.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomst

 

De verkoop van Producten en de toegang tot de Applicaties worden nader bepaald in de Orderbevestiging. De  overeenkomst omvat enkel de Producten en diensten die uitdrukkelijk worden vermeld, met uitsluiting van alle andere (vb. accessoire) producten en diensten. 

 

 

Artikel 4 - Levering - Overgang van risico en eigendom - Eigendomsvoorbehoud

 

De levertermijnen worden bepaald in de Orderbevestiging. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de leveringstermijnen slechts een schatting en kunnen vertraging nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot een schadevergoeding. Tenzij anders overeengekomen, staat Optiflux niet in voor het vervoer noch voor de montage van de Producten. 

 

Indien Optiflux instaat voor de installatie van bepaalde Producten, verzekert de Klant dat bij aanvang van de werken de koelcellen nog niet op de normale werkingstemperatuur zijn gebracht en dat deze volledig leeg zijn. De koelcellen dienen bovenaan beloopbaar te zijn. De Klant dient de nodige kabelgoten te voorzien, tenzij anders overeengekomen. 

 

De Klant dient de staalname voor StorageInsights te doen en de stalen bij te houden op de locatie van de Klant. Standaard zijn 2 stalen van 60 vruchten per perceel voorzien. In geval van DCA-bewaring dient de Klant bijkomend 5 stalen van elk 10 vruchten per perceel te nemen en in de koelcel te bewaren ter analyse voor opvolging van de DCA-bewaring volgens de dienst DCA Opvolging.

 

Het risico gaat over op het moment van levering. Optiflux behoudt de eigendom van de Producten tot aan de volledige betaling van alle verschuldigde sommen. Tot aan de eigendomsoverdracht mag de Klant de Producten niet verkopen noch overdragen aan derden. Indien de Klant dit verbod niet naleeft, is een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de verkoopprijs (als supplement op de verkoopprijs en kosten). 

 

 

Artikel 5 - Prijzen en betaling

 

De prijzen voor de Producten en voor het gebruik van de Applicaties worden bepaald in de Orderbevestiging. Alle bestaande of toekomstige belastingen zijn voor rekening van de Klant.

 

Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders werd overeengekomen. Bij laattijdige betaling is de Klant zowel een schadevergoeding van 10% (tien procent) van de onbetaalde bedragen (met een minimum van 150 EUR) als een nalatigheidsinterest van 10% (tien procent) per jaar verschuldigd, dit ook zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

Bij laattijdige betaling en indien de Klant niet reageert op een ingebrekestelling, mag Optiflux de uitvoering van haar verplichtingen opschorten. Dit geldt zonder afbreuk aan de beëindigingsmogelijkheden zoals voorzien in het artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden de prijzen van alle Optiflux diensten, producten en/of licenties elk jaar herzien op 1 januari, op basis van de volgende formule:

P = Po x (0.2 + 0.8 (S/So))

Waarin:

P = herziene prijs

Po = basisprijs

So = referteloonkost voor bedrijven uit de digitale sector, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door Agoria, op datum van overeenkomst.

S = dezelfde referteloonkost, op datum van de prijsherziening.

 

Artikel 6 - Applicaties – Data

 

Het gebruik van de Applicaties door de Klant en diens gebruikers is onderworpen aan de Overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens, de Gebruiksvoorwaarden Applicaties en het privacybeleid van Optiflux (zie bijlagen). 

 

De data die wordt gegenereerd, verzameld en/of opgeslagen door de Applicaties en/of de Producten worden de eigendom van Optiflux. Voor zover deze data geen persoonsgegevens vormen, is Optiflux gerechtigd deze data te gebruiken en te exploiteren zonder beperkingen. Indien Optiflux toch niet de eigenaar wordt van deze data, verleent de Klant een gebruiksrecht aan Optiflux. Dit gebruiksrecht geldt zonder beperkingen qua toepassingen of territoria, noch in de tijd, en wordt gratis verleend.  

 

 

Artikel 7 - Duur en Beëindiging

 

Deze overeenkomst geldt voor 1 (één) jaar vanaf de ondertekening. Ze wordt automatisch en stilzwijgend verlengd met telkens 1 (één) jaar, na afloop van die termijn of eventuele verlengingstermijnen, tenzij een Partij afziet van de verlenging en dit schriftelijk meldt ten laatste 3 maanden voor het einde van de lopende termijn.

 

 

Zowel de Klant als Optiflux hebben het recht om deze overeenkomst voortijdig op te zeggen, aan de hand van een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, in de volgende gevallen:

i)      De wederpartij een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst begaat en deze schending niet ongedaan maakt binnen een redelijke termijn na ontvangst van een ingebrekestelling van de beëindigende partij (termijn van minstens 1 maand);

ii)     Faillissement (of aanvraag) van de wederpartij; 

iii)    De wederpartij staakt haar activiteiten; en/of

iv)    De uitvoering van de Voorwaarden wordt opgeschort wegens overmacht gedurende meer dan 3 (drie) maanden. 

 

De bepalingen die vanwege hun aard bedoeld zijn om na het einde van een overeenkomst van kracht te blijven, blijven van kracht. 

 

 

Artikel 8 - Garanties

 

Optiflux draagt de wettelijke garantieverplichtingen als verkoper, in het bijzonder voor verborgen gebreken aan de Producten zelf die niet te wijten zijn aan overmacht of een andere oorzaak die vreemd is aan Optiflux of haar producten. Dit geldt slechts voor verborgen gebreken die blijken gedurende één jaar na de indienstneming. Desgevallend verhelpt Optiflux het verborgen gebrek door vervanging of herstelling. Optiflux wordt eigenaar van vervangen onderdelen, die de Klant zal terugsturen op eigen kosten. Optiflux draagt geen verdere garantieverplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en overmacht

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vormen de verplichtingen van Optiflux middelenverbintenissen. Optiflux is enkel aansprakelijk voor opzettelijke en zware fouten. Optiflux is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, voor vorderingen van derden, noch in geval van overmacht (zijnde externe omstandigheden die gebeuren onafhankelijk van haar wil en die de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk of onredelijk bezwarend maken). In geen geval zal de aansprakelijkheid van Optiflux het bedrag van de contractwaarde per jaar overschrijden. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om eventuele schade te beperken.

 

In geval van DCA-bewaring zal de Klant ook een partij fruit of groenten bewaren onder normale omstandigheden (ULO-bewaring). De Klant erkent het belang van deze controlepartij om het bewijs te leveren van vermeende fouten in de dienstverlening of Producten van Optiflux, ter vergelijking met de partijen onder DCA-bewaring. 

 

Artikel 10 - Diverse bepalingen 

 

Optiflux mag haar rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. Het is Klant niet toegestaan zijn rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optiflux. 

 

Eventuele klachten kunnen enkel schriftelijk en dit binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum waarop de oorzaak van de klacht is ontstaan. De klacht moet een duidelijke, nauwkeurige en onderbouwde beschrijving van de vermeende niet-naleving bevatten. 

 

Wijzigingen aan of afwijkingen van de Voorwaarden zijn enkel mogelijk met de schriftelijke goedkeuring van Optiflux. Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

 

In geval van tegenstrijdige bepalingen in de Voorwaarden geldt de volgende rangorde:

 1. Orderbevestiging;

 2. Algemene Voorwaarden; 

 3. Gebruiksvoorwaarden Applicaties; 

 4. Privacybeleid;

 5. Voorstelling van de Producten en de Applicaties;

 

De Voorwaarden en, in het algemeen, elke (contractuele) relatie en/of vordering met betrekking tot de Producten en de Applicaties is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen Optiflux en de Klant is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van Optiflux gevestigd is.

Gebruiksvoorwaarden Applicaties

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) bepalen de rechten en verplichtingen van de gebruikers (met inbegrip van de Klant) in verband met de Applicaties en het gebruik ervan. De term “Applicaties” omvat alle applicaties van Optiflux NV (zie contactgegevens onderaan), met name “WatchDog”, "QualityInsights", “Storage Insights”, “OptiControl” en "OptiPallet"zoals nader toegelicht onder artikel 2. 

 

Optiflux is enkel bereid om toegang tot de Applicaties te verlenen aan gebruikers die deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Optiflux (en wijzigingen daaraan) onvoorwaardelijk aanvaarden. Indien een gebruiker niet akkoord gaat, moet deze het gebruik van de Applicaties onmiddellijk staken. In geen geval zal dit een terugbetaling of de beëindiging van de Voorwaarden rechtvaardigen. De Klant is verantwoordelijk voor diens gebruikers en voor hun naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 - Applicaties 

De Applicaties omvatten het volgende:

 1. WatchDog: Webapplicatie voor verzamelen en gebruiksvriendelijk weergeven van de meetgegevens en machinetijden in een overzichtelijk dashboard aan de hand van lijsten en grafieken. Mogelijkheid tot instellen van alarmdrempels en notificaties bij afwijking via email & sms. Mogelijkheid tot efficiënt invoeren van handmatige controlemetingen op gassamenstelling en temperatuur. Mogelijkheid tot flexibel exporteren van gegevens in de vorm van tabellen en grafieken voor rapportering en verslagen.

 2. QualityInsights: Software (mobiele applicatie + webappapplicatie) om op basis van computervisie en AI de kwaliteit van verse groenten en fruit te inspecteren, analyseren, beheren en rapporteren doorheen de koudeketen.

 3. StorageInsights: Deze module maakt gebruikt van wiskundige modellen die de verandering van de kwaliteit van fruit en groenten kunnen beschrijven op basis van de beginkwaliteit van de partij bij inzet en de opgemeten gassamenstelling en temperatuur. Aan de hand van deze module kan bepaald worden welke partijen geschikt zijn voor korte, middellange en lange bewaring en laat toe op een geïnformeerde manier beslissingen te nemen over wanneer welke koelcel te openen. Metingen en grafieken in verband met de kwaliteitsvoorspelling van fruit en groenten worden eveneens weergegeven in het dashboard van de webapplicatie en het is mogelijk alarmen in te stellen en geïnformeerd te worden wanneer een partij de vooropgestelde kwaliteitslimiet bereikt.

 4. OptiControl: Om een alternatief te bieden aan biotelers en aan conventioneel geteeld fruit en groenten indien SmartFresh in de toekomst ongewenst/verboden zou worden, biedt OptifluxT een gepatenteerde DCA-technologie aan. 
  Bij DCA wordt het O2 niveau in de koelcel gradueel verlaagd, tot er op basis van de vruchtademhaling gedetecteerd wordt dat het fruit of de groenten lage zuurstofstress ondervinden. Vervolgens wordt het O2 niveau lichtjes verhoogd tot deze lage O2 stress verdwijnt. Op die manier worden fruit en groenten bewaard bij het laagst mogelijke O2 niveau wat leidt tot maximaal behoud van de kwaliteit, zonder dat er smaak- of bewaarafwijkingen worden geïnduceerd. Deze technologie is zeer duurzaam, daar ze de naoogstverliezen beperkt en er door het verlagen van de ademhaling van het fruit en de groenten in bewaring tot 20% op koelenergie bespaard wordt.

 5. OptiPallet sofware suite: Software voor meten & regelen en opvolgen van condities en kwaliteit van kleine bewaareenheden zoals hoezen en containers.

 

De Applicaties zijn mogelijk niet beschikbaar in geval van updates, storingen, onderhoud, etc. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt, zonder recht op schadevergoeding. Onderhoud is mogelijk op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Optiflux kan altijd wijzigingen aanbrengen aan de Applicaties en fouten verbeteren. Optiflux behoudt zich het recht voor om de toegang tot en/of het gebruik van de Applicaties te weigeren, tijdelijk of definitief. 

 

Artikel 3 - Toegang - Accounts 

Om toegang te krijgen tot de Applicaties moeten de gebruikers een account aanmaken aan de hand van een online registratie via de webapplicatie van Optiflux. Daarbij moeten zij (minstens) de volgende informatie opgeven: organisatie, naam, e-mail adres en GSM-nummer. Alle andere informatie is niet verplicht, hoewel Optiflux dit kan aanraden of vereisen in functie van specifieke functionaliteiten. De gebruiker verstrekt volledige, actuele en correcte informatie en zal deze steeds updaten.

 

Als de gebruiker een account heeft, kan hij/zij inloggen met zijn/haar inlognaam en wachtwoord. Elk account is uniek en elke gebruiker mag slechts 1 (één) account hebben. De Klant dient ervoor te zorgen dat: 

 1. Elke gebruiker een wachtwoord kiest dat voldoende complex en lang is;

 2. de inloggegevens en wachtwoorden van de gebruikers veilig en vertrouwelijk blijven; en 

 3. de wachtwoorden van de gebruikers worden gewijzigd als er een vermoeden bestaat dat iemand anders er kennis van nam. 

 

De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteit via de accounts van de gebruikers en zal Optiflux zo snel mogelijk informeren bij (vermoedens van) inbreuken. De Klant zal Optiflux vrijwaren voor elke schade als gevolg van gebruik en misbruik van de Applicaties, en inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 4 - Gebruik van de Applicaties

De Applicaties mogen enkel worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden en voor de voorziene functionaliteiten. Het is de Klant en diens gebruikers verboden om de veiligheid en werking van de Applicaties (te proberen) te schenden. 

 

In het bijzonder (zonder beperking) mogen noch de Klant noch de gebruikers de Applicaties gebruiken: 

 1. om de rechten van derden te schenden, zoals intellectuele eigendomsrechten en privacy; 

 2. ten behoeve van derden, aangezien het gebruik van de Applicaties persoonlijk is;

 3. door de Applicaties of inhoud ervan te verkopen, in sub licentie te geven of anderszins te distribueren aan derden;

 4. door middel van externe toepassingen die automatisch informatie van de Applicaties downloaden (vb. scraping);

 5. om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enige informatie, dienst, apparaat, gegevens, account of netwerk of deze te verstoren;

 6. op een manier die de Applicaties kan schaden, technische storingen kan veroorzaken of het gebruik ervan door anderen kan belemmeren (vb. virussen, flooding)

 7. op een manier die Optiflux objectief gezien onaanvaardbaar vindt.

 

Indien de Klant of een gebruiker kennis krijgt van dergelijke activiteiten, stelt hij/zij Optiflux daarvan onmiddellijk op de hoogte en neemt hij/zij alle andere passende maatregelen om deze activiteiten te staken en de schade te beperken.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid, overmacht en verandering van omstandigheden

Binnen de wettelijke perken, zal enige niet-nakoming door een van de partijen uitsluitend beheerst worden door de overeenkomsten tussen de partijen en bij aanvulling het contractenrecht, met uitsluiting van de buitencontractuele aansprakelijkheid, ongeacht of de wanprestatie al dan niet een onrechtmatige daad uitmaakt. Binnen de wettelijke perken, is elke buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering ingevolge een niet-nakoming door elke hulppersoon van een partij uitgesloten, ongeacht of deze al dan niet een onrechtmatige daad uitmaakt. 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vormen de verplichtingen van Optiflux middelenverbintenissen. Optiflux garandeert niet dat het gebruik van de Applicaties ononderbroken en foutvrij zal zijn, noch dat de inhoud van de Applicaties of de resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn. Optiflux is enkel aansprakelijk voor opzettelijke en zware fouten. Optiflux is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, voor vorderingen van derden, noch in geval van overmacht (zijnde externe omstandigheden die gebeuren onafhankelijk van haar wil en die de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk of onredelijk bezwarend maken). In geen geval zal de aansprakelijkheid van Optiflux het bedrag van de contractwaarde per jaar overschrijden, ongeacht of de vordering op contractuele of niet-contractuele basis is ingesteld. De Klant en de gebruikers dienen alle redelijke maatregelen te nemen om eventuele schade te beperken. Deze bepaling geldt zowel voor contractuele als buitencontractuele vorderingen.

 

In geval van verandering van omstandigheden in de zin van artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek kan een partij vragen om de overeenkomsten opnieuw te onderhandelen. De partijen voeren die onderhandelingen te goeder trouw en binnen een redelijke termijn. 

 

 

Artikel 6 - Diverse bepalingen

Wijzigingen aan of afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel mogelijk met de schriftelijke goedkeuring van Optiflux. Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

 

De Gebruiksvoorwaarden en, in het algemeen, elke (contractuele) relatie en/of vordering met betrekking tot de Applicaties is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met Optiflux is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Optiflux.

Privacy policy

Optiflux NV (hereinafter ‘we’, ‘us’ and ‘our’) understands the importance of the privacy of its customers and users of its website visitors and the protection of their personal data. This policy sets out how we handle and process your personal data.

 1. Scope
   

Optiflux NV, with its registered office at Centrum-Zuid 1111,3530 Houthalen-Helchteren, KBO (Crossroads Bank for Enterprises) number BE0763.806.605 manages this website. We act as the data controller when we process our customers’ and website users’ personal data.

We believe it is important to create and maintain an environment where our customers can be confident that their data will not be misused. We comply with the regulations applicable to data protection such as the Regulation (EU) 2016/679 (also referred to as the General Data Protection Regulation, hereinafter “GDPR”) and the Belgian Data Protection Act. The aforementioned regulations concern the protection of personal data and provide you with rights over the said personal data.

The objective of this policy is to indicate what personal data we collect, how we use your data after you have visited our website and to assure you that we process your data appropriately. 

This privacy policy and the terms and conditions of use apply when you visit our website.  The application of terms and conditions other than those set out herein is explicitly prohibited unless we have provided express permission in writing in advance. In the latter case, this policy applies alongside the specific agreement. The use of this website, the platform and the content contained therein is only permitted subject to compliance with this policy. The use of this website, the platform and the content contained therein is only permitted subject to compliance with the full text of this policy.

2 - What type of personal data do we collect? 

It is not necessary to provide personal data to use most of our website.

We collect and process the following categories of personal data for the purposes stated below:

 • Name,  address;

 • Contact details (email, telephone number);

 • Company;

 

Additional or optional data are provided by filling out forms on our website or when we contact you (by telephone, email or at trade fairs or events). 

We also collect and process data obtained via our website or the devices you use. The collected data may be:

 • Login details (username and password) for the section of the website reserved for customers;

 • Location data (collected via social media or the IP address of your device; GPS signals sent by your mobile device);

 • Login details for the OPTIFLUX cloud platform, such as your name, e-mail address, and password (encrypted). The OPTIFLUX application consists out of an industrial computer (as part of a measuring device) which collects machine data and which transmits a set of these machine data to the OPTIFLUX cloud platform where the user can have access to the data collected by the device. 

 • The device processes personal data of the operators of the machines equipped with the measuring device via activity and event logs and data uploads in order to trace malfunctions and defects and to follow up for maintenance.

 • Data collected using cookies, web beacons or from the internet. These data are automatically collected and can be related to the website you visited before you navigated to our website or the website you navigated to after visiting our website. We may also collect data on the website pages you have visited, your IP address, the type of browser you use, the access time and your operating system. Read our cookie policy https://www.optiflux.world/cookies-policy to find out more on how we use cookies.

 • Data we obtain from other websites, for example if you ask us to link to your Facebook account

We may also collect data from the public domain to check data previously collected or to manage or broaden our activities.

3 - Why do we collect these data and on what legal basis?

4 - How will your data be used and shared?

We can share your personal data with:

 • We share the information regarding the use of the machines of our customers and of our products with that customer, which may be your employer or . We do not share this data with other customers. 

Based on our legitimate interest, we may also share your personal data with third parties that assist us with our products and services. Some examples of third-party activities include the hosting of web servers, data analysis, marketing support providers and customer service. These companies have access to your personal data but only when this is required to perform their activities. They are not permitted to use your data for any other purposes.

Your personal data may not be sold or leased to third parties. 

We may publish your personal data to enforce our policy, to comply with our legal obligations or in the interest of safety, in the public interest or for the purposes of legal enforcement in any country where we have entities or subsidiaries. We may follow up a request from a law enforcement agency, regulatory authority or government agency. We may also publish data for the purposes of current or scheduled court cases or to protect our property, safety, people or other rights and interests.

Should Optiflux be sold or merges with another company, your data will be accessible to the advisor of the potential buyer and transferred to the new company owners. In that case, we will take the appropriate measures to guarantee the integrity and confidentiality of your personal data. The use of your personal data will always be subject to this policy.

 

5 - Transfer of your personal data outside the European Economic Area

We do not transfer your personal data to third parties outside the European Economic Area. 

6 - Rights of the data subject

Data protection legislation provides various rights for the data subject with regard to the processing of personal data to ensure the data subject has sufficient control over the processing of their personal data. 

You are entitled to:

a. Right of access/inspection

You are entitled to receive confirmation from us of whether your personal data is processed by us. If we due process your personal data, you are entitled to request to view your personal data.

Should it not be included in this policy, we will provide you with information on:

 • the purposes of the processing; 

 • the categories of personal data concerned; 

 • the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed;

 • the transfer thereof to recipients in third countries or international organisations; 

 • where possible, the intended period for which the personal data will be retained, or if this is not possible, the criteria used to determine that period;

 • your entitlement with regard to your personal data as listed in this section;

 • where the personal data are not collected from you, all the information available regarding the source of the data; 

 • the existence of automated decision-making, including profiling, and meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the intended consequences of the said processing for the data subject.

We will produce a copy of the personal data relating to you in our records upon request. Should you make repeated and disproportionate requests for copies of the said data, we reserve the right to charge you a reasonable fee.

b. Right to rectification

Should you determine that the personal data on our records is incomplete or incorrect, you are entitled to notify us in order for the necessary steps to be taken to rectify or add to the said data. 

c. Right to be forgotten

You are entitled to request we delete your personal data should the processing not be in accordance with the data protection legislation or should the said processing not fall within the limitations laid down by law.

d. Right to restriction of processing

You are entitled to request we limit the processing of your personal data if:

 • the accuracy of the personal data has been called into question during the period required to check the accuracy thereof

 • the processing is unlawful and you do not wish the data to be deleted;

 • we no longer require the data but you do not request we delete the data because the data is required for the pursuance or defence of legal claims

 • an objection is made to the processing pending an explanation of the legitimate interests that outweigh your interests.
   

e. Right to data portability 

You are entitled to receive the data you have provided to us in a structured, standard and machine-readable format. You are entitled to request we transfer the personal data to another data controller (directly from us). This is an option when the processing is based on your consent and processing via an automated procedure.

f. Right to object

Where your personal data is processed for direct marketing purposes (including profiling), you remain entitled to object to the said processing.

You are entitled to object to the processing based on a specific situation related to the data subject. The organisation will no longer process the personal data unless the organisation demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which outweigh your interests or the interests of the pursuance or defence of legal claims.

g. Automated individual decision-making

The data subject is entitled not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her, such as the evaluation of personal aspects related to performance at work, reliability, creditworthiness, etc.

The said right not to be subjected to such automated decision-making processes does not apply where the process is allowed on the basis of a mandatory legal provision. 

The data subject is not entitled to invoke this right when the decision is required to enter into, or to execute, an agreement between the data subject and the organisation or is based on the explicit consent of the data subject. In the latter two cases, the data subject is entitled to human intervention by a member of the organisation staff and is entitled to notify the organisation of their position and to contest the automated decision.

h. Right to withdraw consent

If you have consented to the processing of your personal data for a specific purpose of processing, you are entitled to withdraw your consent by sending an email or via your account.

If you opted in to receiving [commercial email messages, newsletters, etc.] from us when you registered on the website, you can unsubscribe if you change your mind.

i. Procedure to exercise rights and other provisions

We can request you verify your identity to ensure your request is lawful and that we are sending the reply to a person entitled to make such a request and to receive the data.

Please note that we may refuse access to your personal data or may not be able to grant your request under specific circumstances when we are entitled to do so under the applicable data protection legislation.

For further information on the processing of your personal data or if you wish to exercise your rights, please contact us at info@optiflux.world

You are entitled to lodge a complaint with the competent supervising authority (for data protection). In Belgium, the Data Protection Authority, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels (contact@apd-gba.be).

Security

We make every effort to guarantee the security of your data. We have implemented reasonable technical and organisational measures to guarantee your personal data against accidental or unlawful destruction, loss, modification, unauthorised disclosure and/or unauthorised access to the data transmitted, saved or otherwise processed. Please note that the internet is an open network; we cannot therefore guarantee that unauthorised third parties will not be able to circumvent these measures or use your personal data for inappropriate purposes.

This website may include links to third-party websites. We will not be held liable for the content of these websites, nor for the privacy standards and practices of the corresponding third party. You must read and understand the relevant third-party and website privacy policies before accepting cookies and visiting a website, to ensure your personal data is sufficiently protected.

 

 

7 - Terms and conditions of use and liability 

 

a. Rights to the website and materials – Permitted usage 

Our website and the materials available thereon (for example texts, images, videos, data, software, brands and trademarks and other data) are protected by intellectual property rights and other rights vested in us  and/or licensors]. 

 

Visitors to the website and any other platforms (customer section) are permitted to consult the website, the platform and the material for their own purposes. This right of use is non-exclusive and non-transferable and we reserve the right to revoke this right at any time and without justification. Any other use of any element of the website and/or platform (i.e. reproduction, changes, publication or any other form of distribution) is prohibited, unless we and/or the licensors have provided advance express permission in writing.

 

b. Prohibited use of the website and material

You undertake as follows: not to use the website, the platform and the material (1) illegally and/or for illegal purposes; (2) not to damage, modify, interrupt, stop it or impair its efficiency; (3) to disseminate or install computer viruses nor to disseminate or install material that is insulting, obscene, threatening or otherwise not in accordance with the intended use of the website and the platform; (4) not to infringe third-party or our rights to privacy, protection of personal data or intellectual property; (5) to disseminate or install material for marketing or advertising purposes without requesting our prior approval and only insofar as the recipient has requested the said material.

c. Liability

We shall make every effort to ensure the information we add to our website and the platform is as complete, correct and current as possible, although we cannot guarantee that the information provided does not include any errors. The information contained therein is not aimed at specific people or organisations and may therefore not be complete, relevant or accurate. 

The information must not be considered professional or legal advice (an expert should always be consulted for these purposes). The user is responsible for the use of the website, the platform and their data. We waive all liability for any damage caused by any errors on this website.

We make every reasonable effort to limit technical malfunctions. Errors and malfunctions may however occur when using the website or the platform, which may hinder the availability or operation thereof. The website, the platform and the content thereof is provided “as is” and we do not accept any liability for issues resulting from the use of our website, the platform or the content thereof.

The website pages or the platform may contain links to external websites for whose content we neither assume nor will assume any liability with regard thereto. We will not be held liable for material and information added by users to the website or platform. The user is obliged to indemnify or compensate us for all damage attributable to the material and information. 

The Terms of Use will prevail if its provisions are providing rights and obligations similar to this article 7. 

8 - Applicable legislation and jurisdiction

Belgian law is applicable to our website, this policy and disputes that may arise with regard to these. In the event of a dispute, only the courts Leuven shall have jurisdiction.

 

9 - Amendments to this policy

Optiflux may amend or update this policy to ensure the provision of information on how we process your personal data at that time. The updated version of this policy is available on the same website and will take effect upon publication. Please visit this webpage regularly to ensure you remain up-to-date on how we collect and process personal data, how and under what circumstances we use your personal data and when we share your personal data with third parties

Optiflux - Contact details 

Optiflux NV

Address: Centrum-Zuid 1111 – 3530 Houthalen-Helchteren

Company VAT number: 0763.806.605

RPR Leuven

Email: info@optiflux.world

Website: www.optiflux.world

.

bottom of page